Onze voorwaarden liever downloaden? Dat kan hier.

Algemene voorwaarden & levering van diensten door totalli t|m

Artikel 1. Definities

 1. totalli t|m: het bedrijf "Totalli" dat is gevestigd en kantoor houdt te Dordrecht
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van totalli t|m is aangegaan.
 3. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-­‐mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van totalli t|m
 5. Producten en diensten van totalli t|m: de door totalli t|m te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 6. Offerte: elk aanbod van totalli t|m aan de opdrachtgever, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door totalli t|m aan de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met totalli t|m
 2. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor totalli t|m niet bindend en niet van toepassing.
 3. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van totalli t|m de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door totalli t|m gedane aanbiedingen -­‐ in welke vorm dan ook -­‐ zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de opdrachtgever verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de offerte, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte heeft ingevuld, ondertekend en opgestuurd middels e-­‐mail of post, en de ontvangst en acceptatie van de offerte door totalli t|m schriftelijk dan wel per e-­‐mail aan opdrachtgever is bevestigd.
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 3. Door totalli t|m verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht totalli t|m niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan totalli t|m de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. totalli t|m heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  1. De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
  2. De opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de aangeboden producten en diensten.
  3. De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met(inter)nationale wet-­‐ en regelgeving.
  4. De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
  5. De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
   De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 3. De aangeboden diensten van totalli t|m mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
  1. spamming;
  2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. het verspreiden van kinderpornografie;
  4. het verspreiden van warez en MP3 bestanden;
  5. het uiten van racistische leuzen;
  6. het aanzetten tot oproer;
  7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (= hacken), waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/ of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
   Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden uitgevoerd door opdrachtgever dan heeft totalli t|m het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.
 4. totalli t|m kan een overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de opdrachtgever enige verplichting jegens totalli t|m niet nakomt. Alle vorderingen die totalli t|m op de opdrachtgever heeft ten tijde van de ontbinding worden vanaf het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverlet de mogelijkheid van totalli t|m om schade te vorderen.
 5. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is totalli t|m gerechtigd om eenzijdig alle overeenkomsten aan het eind van de contracttermijn die op dat moment van toepassing is te ontbinden. Wel dient deze ontbinding twee maanden voorafgaand aan het eind van de contracttermijn bij de opdrachtgever bekend te zijn gemaakt als de beëindiging niet door overmacht wordt veroorzaakt.

Artikel 6. Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. totalli t|m zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7. Termijn van levering

 1. Een door totalli t|m opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 2. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient opdrachtgever totalli t|m derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en totalli t|m een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. De door totalli t|m opgegeven leveringstermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en zaken in haar bezit zijn.
 5. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(­‐sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of ­‐elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie totalli t|m bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De opdrachtgever blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 9. Aanvraag domeinnamen

 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder ‐doch niet uitsluitend begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
 2. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. totalli t|m heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart totalli t|m tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 10. Prijzen en honorarium

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 2. De door de Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de overeenkomst. totalli t|m behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen; het vaste honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van totalli t|m, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van totalli t|m .
 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door totalli t|m aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door totalli t|m is ontvangen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal totalli t|m haar honorarium maandelijks in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 4. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 5. Wanneer de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.
 7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan totalli t|m kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal totalli t|m een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan totalli t|m is voldaan.
 9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt totalli t|m een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Artikel 12. Opschorting

 1. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van totalli t|m uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van totalli t|m tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

Artikel 13. Beschikbaarheid en beheer van de dienst

 1. totalli t|m zal zich jegens de Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn.
 2. totalli t|m zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. totalli t|m kan geen onbelemmerde toegang tot haar producten en diensten garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige door totalli t|m geleverde diensten.
 3. totalli t|m is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van totalli t|m verzonden (e­‐mail) berichten.
 4. De Opdrachtgever zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud-­ en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. totalli t|m zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.
 5. totalli t|m is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen.
 6. totalli t|m aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als gesteld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. totalli t|m zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan totalli t|m opgedragen taak mag worden verwacht.
 2. totalli t|m is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar totalli t|m weinig of geen invloed op kan uitoefenen. totalli t|m kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met totalli t|m of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met totalli t|m.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is totalli t|m slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van totalli t|m voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart totalli t|m voor alle aanspraken van derden.
 5. totalli t|m kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. totalli t|m is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.
 6. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan totalli t|m. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die totalli t|m als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij totalli t|m of diens licentiegevers.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-­‐exclusief en niet-­‐overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 4. Het is totalli t|m toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien totalli t|m door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat totalli t|m het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

Artikel 16. Naamsvermelding

 1. totalli t|m heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever de vrijheid om de voor opdrachtgever ontwikkelde producten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotiedoeleinden.
 2. Door totalli t|m ontwikkelde en geleverde websites en/of webapplicaties kunnen door totalli t|m worden voorzien van een hyperlink (koppeling) naar haar eigen website en bronvermelding.

Artikel 17. Reclameren

 1. Gedurende een periode van twee (2) weken na oplevering, zal totalli t|m naar beste vermogen eventuele technische gebreken in de website en/of webapplicatie gratis herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk door de opdrachtgever bij totalli t|m zijn gemeld. totalli t|m kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan totalli t|m toe te rekenen oorzaken.
 2. totalli t|m behoeft geen gebreken in de website en/of webapplicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door Opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan totalli t|m ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.
 3. De verplichting zoals vermeld in dit artikel vervalt indien Opdrachtgever zonder toestemming van totalli t|m wijzigingen in de software en broncodes aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van totalli t|m een gebrek tracht te herstellen.
 4. Reclameren schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van totalli t|m aan derden overdragen.

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de Opdrachtgever en totalli t|m in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

== / \ ==